فرمت های مجاز

فرمت ها و اندازه های مجاز

مهمان
 • فرمت:   gif   — اندازه:   1 MB
 • فرمت:   png   — اندازه:   1 MB
 • فرمت:   jpg   — اندازه:   1 MB
 • فرمت:   jpeg   — اندازه:   1 MB
 • فرمت:   bmp   — اندازه:   1 MB
 • فرمت:   swf   — اندازه:   1 MB
کاربر
 • فرمت:   gif   — اندازه:   4 MB
 • فرمت:   png   — اندازه:   2 MB
 • فرمت:   jpg   — اندازه:   2 MB
 • فرمت:   jpeg   — اندازه:   2 MB
 • فرمت:   bmp   — اندازه:   2 MB
 • فرمت:   swf   — اندازه:   5 MB
queue